a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

Shantou University

Shantou University

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Shantou University หรือ ‘มหาวิทยาลัยซ่านโถว’ (汕头大学)

ตั้งอยู่ที่เมือง Shantou หรือ ซ่านโถว (汕头) มณฑลกวางตุ้ง (广东) เมืองเขตเศรษฐกิจของประเทศจีน โดดเด่นด้านการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจีน ในการจัดอันดับ Shantou University อยู่ในอันดับที่ 11 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในมณฑลกวางตุ้ง และจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก (QS world university rankings) ในปี พ.ศ. 2564 Shantou University ถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 51 ของประเทศจีน

Shantou University ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 โดยได้รับอนุมัติจากสภาแห่งรัฐแห่งชาติ เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมภายใต้เขตอำนาจของมณฑลกวางตุ้ง และพัฒนาร่วมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง และมูลนิธิหลี่เจียเฉิง (Li Ka Shing) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียวในโลกที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมูลนิธิเอกชน ซึ่งก็คือมูลนิธิหลี่เจียเฉิง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง และมูลนิธิหลี่เจียเฉิง ทำให้ Shantou University ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญของมณฑลกวางตุ้ง

วิทยาเขต

Shantou University มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตใต้ วิทยาเขตเหนือ และวิทยาเขตตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 1,696 ไร่ และมีพื้นที่ใช้สอย 566,000 ตารางเมตร

วิทยาเขตใต้ ตั้งอยู่ในชานเมืองทางตอนใต้ของเมือง รูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะทันสมัย  มีวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยหลายแห่ง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย

วิทยาเขตตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจนิเวศวิทยาเฉาซาน โดยมีทะเลอยู่ทางทิศใต้ และมีวิทยาลัย 8 แห่ง และสถาบันวิจัย 1 แห่ง รูปแบบสถาปัตยกรรมเน้นความกลมกลืนระหว่างอุตสาหกรรมและธรรมชาติ ทำให้นักศึกษามีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่ทันสมัย สะดวกสบาย และปลอดภัย

วิทยาเขตตะวันตก ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย รูปแบบสถาปัตยกรรมของวิทยาเขตตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นแบบสมัยใหม่ โดยมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและการจัดสวนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน มีคณาจารย์กว่า 1,200 คน ในจำนวนนี้มีนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1 คน ศาสตราจารย์ 552 คน อาจารย์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 903 คน อาจารย์ระดับชาติ 2 คน นักวิชาการชั้นสูงระดับมณฑล 66 คน บุคคลผู้มีความสามารถเป็นเลิศในศตวรรษใหม่ 5 คน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเกือบ 20,000 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 10,000 คน นักศึกษาปริญญาโทกว่า 3,500 คน นักศึกษาปริญญาเอก 283 คน และนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 86 คน (เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 71 คน ปริญญาโท 4 คน และนักศึกษาปริญญาเอก 9 คน)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

  • ฟางกวงหง ประธานของ Guangzhou Wanglaoji Pharmaceuticals
  • ซ่งหรง รองศาสตราจารย์แห่ง Sun Yat-sen University
  • เหลียวเสี่ยวเผิง สมาชิกสมาคมลายสือศิลป์จีนแห่งชาติ

และผู้มีชื่อเสียงท่านอื่น ๆ อีกมากมาย

วิทยาลัย ศูนย์วิจัย และห้องแลปสำคัญ

Shantou University มีทั้งหมด 13 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนิติศาสตร์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบ วิทยาลัยวารสารศาสตร์และการสื่อสาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยมาร์กซิสต์ (School of Marxism) วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง (School of Continuing Education) และวิทยาลัยเคมีและวิศวกรรมเคมี (School of Carbon Neutral and Future Technology) ซึ่งเป็นวิทยาลัยแห่งใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมในมณฑลกวางตุ้ง 6 แห่ง ศูนย์สาธิตการทดลองสอน 18 แห่ง ห้องแลปสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง ห้องแลปความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง ห้องแลปสำคัญของมณฑลกวางตุ้ง 5 แห่ง ห้องแลปร่วมของกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า 1 แห่ง ฐานการวิจัยและการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา 26 แห่ง ฯลฯ

มีสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 53 สาขา ระดับปริญญาโท 156 สาขา ระดับปริญญาเอก 58 สาขา และยังมี postdoc station อีก 5 แห่ง ได้แก่ การแพทย์พื้นฐาน เภสัชศาสตร์ เวชศาสตร์คลินิก คณิตศาสตร์ และชีววิทยา

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Shantou University ได้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 100 แห่งใน 26 ประเทศและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย ออสเตรเลีย และ เยอรมนี ขณะเดียวกันก็ได้เชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศจํานวนมากมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดหลักสูตรและบรรยายให้กับอาจารย์และนักศึกษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงส่งเสริมและผลักดันการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย พระองค์เคยเสด็จเยือนเมืองซ่านโถวในปี พ.ศ. 2542 และ Shantou University ในปี พ.ศ. 2549 อีกทั้งยังได้รับการถวายตำแหน่ง “ศาตราจารย์เกียรติคุณ” จาก Shantou University พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่จะให้ Shantou University ยกระดับร่วมมือกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย

Shantou University ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาจีนชาวไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ( Jinbu Languages )  พิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศาสตราจารย์ Liu Wenhua รองอธิการบดี Shantou University และอาจารย์ Hai Yang ผู้อำนวยการ Jinbu Languages เข้าร่วมในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ และมีครูสอนภาษาจีนชาวไทยจำนวน 175 คน ได้เข้าอบรมในโครงการนี้

เรียนต่อจีน
ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรียนต่อจีน
ศาสตราจารย์ Liu Wenhua รองอธิการบดี Shantou University
เรียนต่อจีน
บรรยากาศพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาจีนชาวไทย

Shantou University มีทั้งหมด 12 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยมาร์กซิสต์ (School of Marxism) และ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง (School of Continuing Education)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจีนปี 2021 ที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ iResearch China Alumni Association (艾瑞深中国校友会) ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 700 แห่งของประเทศจีน Shantou University อยู่ในอันดับที่ 159 ของประเทศจีนและอยู่ในอันดับที่ 11 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในมณฑลกวางตุ้ง

Shantou University ตั้งอยู่ในเมืองซ่านโถว เมืองระดับจังหวัดของมณฑลกวางตุ้ง แม้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองแต่เดินทางด้วยรถโดยสารสะดวกมาก บรรยากาศในบริเวณมหาวิทยาลัยค่อนข้างเงียบสงบ ร่มรื่น มีสวนกลางมหาวิทยาลัยที่เหมาะแก่การพักผ่อน และมีอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามอยู่ด้านในมหาวิทยาลัยด้วย

คณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

*สำหรับนักเรียนสายศิลป์*

*สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิต*

ห้องสมุด

ห้องสมุดของ Shantou University เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00–22:00 น. มีพื้นที่ใช้สอย 21,000 ตารางเมตร และมีจำนวนหนังสือในห้องสมุดมากถึง 2.34 ล้านเล่ม

หอพัก

โรงอาหาร

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานครมีสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงถึงเมืองซ่านโถว การคมนาคมในตัวเมืองมีความสะดวกสบาย และมีรถไฟความเร็วสูงไปยังเซินเจิ้น กว่างโจวได้สบาย ๆ เหมือนเดินทางด้วย BTS

อ่านข้อมูลมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่ : www.stu.edu.cn

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top