ภาษาจีนเสริมสร้างทักษะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อปูพื้นฐานสัทอักษรภาษาจีน อักษรจีน และไวยากรณ์จีน ให้กับผู้เรียนจนสามารถต่อยอดความรู้ภาษาจีนในทุกระดับได้ เสริมสร้างทักษะภาษาจีนด้านฟัง พูด อ่าน เขียน แปล จนสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีน ทำให้เข้าใจความเป็นมาและความแตกต่างทางวัฒนธรรมจีน-ไทย

ภาษาจีนระดับต้น 1

จำนวนชั่วโมง

45 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และกฎการใช้สัทอักษรจีน ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน และลำดับการเขียนตัวอักษรจีน เรียนรู้คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในการทักทาย การถามคำถาม การถามสัญชาติ การบอกตำแหน่งที่อยู่เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทักษะภาษาจีนด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล พร้อมทั้งศึกษาความเป็นมาของประเทศจีน ประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวจีนถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมประเพณีของชนชาวจีน และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีน

ตำราเรียน

 1. New Practical Chinese Reader (TextBook) Volume 1
 2. New Practical Chinese Reader (Workbook) Volume 1

ภาษาจีนระดับต้น 2

จำนวนชั่วโมง

45 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และกฎการใช้สัทอักษรจีน ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน และลำดับการเขียนตัวอักษรจีน เรียนรู้คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในการถามจำนวน ถามอายุ การบอกวัน เดือน ปี การบอกเวลา การบอกถึงความสามารถต่าง ๆ ความปรารถนา ความน่าจะเป็น และการอวยพร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทักษะภาษาจีนด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล พร้อมทั้งศึกษาความเป็นมาของประเทศจีน ประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวจีนถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมประเพณีของชนชาวจีน และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีน

ตำราเรียน

 1. New Practical Chinese Reader (TextBook) Volume 1
 2. New Practical Chinese Reader (Workbook) Volume 1

ภาษาจีนระดับกลาง 1

จำนวนชั่วโมง

90 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำศัพท์และไวยากรณ์ระดับกลางเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา การประเมินท่าทาง การพรรณนาสถานที่ การกรอกแบบฟอร์ม ยืมและคืนหนังสือ การเปรียบเทียบ การพรรณนาบุคคล การทำธุระที่ไปรษณีย์ การเตือน การโดยสารรถสาธารณะ การพูดถึงงานอดิเรก ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ การเร่งรัด ถามเหตุผล การถามทาง การหางาน การให้คำแนะนำ การบอกถึงสภาพอากาศ บอกถึงการใช้ชีวิต การเยี่ยมคนไข้ เป็นต้น โดยประยุกต์ใช้ทักษะภาษาจีนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน แปล พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศจีนที่ชาวจีนปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจต่อวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีน

ตำราเรียน

 1. New Practical Chinese Reader (Textbook) Volume 2
 2. New Practical Chinese Reader (Workbook) Volume 2
 3. New Practical Chinese Reader (TextBook) Volume 3
 4. New Practical Chinese Reader (Workbook) Volume 3

ภาษาจีนระดับกลาง 2

จำนวนชั่วโมง

90 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำศัพท์และไวยากรณ์ระดับกลางเพื่อใช้ในการแสดงถึงความกังวล การเปิดประเด็น การเล่าเรื่อง การตำหนิ การอธิบาย การแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การพูดสุนทรพจน์ การอธิบายเพิ่มเติม การพรรณนาบุคคลและสิ่งของ การต่อรองราคา การสมัครงาน การให้คำสัญญาหรือการคาดคะเน โดยประยุกต์ใช้ทักษะภาษาจีนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน แปล พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศจีนที่ชาวจีนปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจต่อวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีน

ตำราเรียน

 1. New Practical Chinese Reader (TextBook) Volume 3
 2. New Practical Chinese Reader (Workbook) Volume 3
 3. New Practical Chinese Reader (TextBook) Volume 4
 4. New Practical Chinese Reader (Workbook) Volume 4

ภาษาจีนระดับสูง 1

จำนวนชั่วโมง

80 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาต่าง ๆ ในระดับสูง โดยมีเนื้อหาที่เป็นเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนในแต่ละด้านให้อยู่ในระดับสูง ทำให้สามารถอ่านเอกสารสำคัญ สื่อสารและแสดงความคิดเห็นของตนเองในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างธรรมชาติ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

ตำราเรียน

 1. New Practical Chinese Reader (TextBook) Volume 5
 2. New Practical Chinese Reader (Workbook) Volume 5

ภาษาจีนระดับสูง 2

จำนวนชั่วโมง

80 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาต่าง ๆ ในระดับสูง โดยมีเนื้อหาที่เป็นเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนในแต่ละด้านให้อยู่ในระดับสูง ทำให้สามารถอ่านเอกสารสำคัญ สื่อสารและแสดงความคิดเห็นของตนเองในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างธรรมชาติ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

ตำราเรียน

 1. New Practical Chinese Reader (TextBook) Volume 5
 2. New Practical Chinese Reader (Workbook) Volume 5

ภาษาจีนระดับสูง 3

จำนวนชั่วโมง

80 ชั่วโมง

คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาต่าง ๆ ในระดับสูง โดยมีเนื้อหาที่เป็นเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนในแต่ละด้านให้อยู่ในระดับสูง ทำให้สามารถอ่านเอกสารสำคัญ สื่อสารและแสดงความคิดเห็นของตนเองในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างธรรมชาติ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

ตำราเรียน

 1. New Practical Chinese Reader (TextBook) Volume 6
 2. New Practical Chinese Reader (Workbook) Volume 6

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top