a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

Capital Normal University

Capital Normal University

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Capital Normal University (首都师范大学)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันสร้างขึ้นโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งและกระทรวงศึกษาธิการจีน มีสาขาวิชาที่ครอบคลุมหลายด้าน เช่น ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การจัดการ และกฎหมาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการสังคมอย่างจริงจัง และมีโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้อีกด้วย

Capital Normal University เป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ Double First Class ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและระดับความสามรถการทำวิจัย ทำให้มีอิทธิพลและความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นในทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Capital Normal University ตั้งอยู่ที่เมืองหลวงของจีน คือ กรุงปักกิ่ง ในเขตไฮเตี้ยน ถนนซีซานหวงเป่ย์ 105 ที่ตั้งนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากปักกิ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเมือง การเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษาของจีน ซึ่งมีทรัพยากรและโอกาสที่หลากหลาย

Capital Normal University ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของปักกิ่ง ติดกับถนนซีซานหวง มีการเดินทางที่สะดวก ใกล้กับหน่วยงานของรัฐบาล มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทำให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจในเมืองปักกิ่งได้อย่างง่ายดาย และสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การวิจัยร่วมกัน และโอกาสในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของปักกิ่งยังสะดวกสำหรับ Capital Normal University ในการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยมี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหลัก วิทยาเขตชางปิง และวิทยาเขตทงโจว

วิทยาเขตหลัก

ตั้งอยู่ที่เขตไฮเตี้ยน ถนนซีซานหวงเป่ย์ 105 เป็นวิทยาเขตหลักของ Capital Normal University  วิทยาเขตนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและวิจัยที่หลากหลาย รวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอสมุด สนามกีฬา และเป็นศูนย์กลางทางการบริหารและการสอน

วิทยาเขตชางปิง

ตั้งอยู่ที่เขตชางปิง วิทยาเขตนี้มุ่งเน้นทางด้านการศึกษาและวิจัยในบางสาขาเฉพาะ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาเขตทงโจว

ตั้งอยู่ที่เขตทงโจว วิทยาเขตนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการวิจัยและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงศาสตร์การศึกษา จิตวิทยา และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

วิทยาเขตเหล่านี้รวมกันเป็นเครือข่ายของ Capital Normal University  ที่ให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และวิจัยที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของสาขาวิชาและโครงการที่แตกต่างกัน แต่ละวิทยาเขตมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ที่ให้การสนับสนุนทรัพยากรและการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

Capital Normal University มีประวัติการก่อตั้งตั้งแต่ปี 1905 ซึ่งในขณะนั้นเป็นการก่อตั้ง “โรงเรียนครูตงโจว” และในปี 1954 ก็ได้ก่อตั้ง Capital Normal University โดยเป็นการสืบทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการศึกษาจากโรงเรียนครูตงโจว และมีชื่อเสียงด้านการศึกษามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรุงปักกิ่ง และกระทรวงศึกษาธิการจีน และมีอิทธิพลในหลาย ๆ สาขาวิชา

คณะที่สำคัญ

 • คณะวรรณกรรมและสื่อมวลชน: สาขาวิชาหลักได้แก่ วรรณกรรม, การสื่อสารข่าวสาร, และการโฆษณา
 • คณะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม: มีสาขาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • คณะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์: สาขาวิชาหลักได้แก่ การศึกษาและวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • คณะฟิสิกส์: สาขาวิชาหลักประกอบด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์
 • คณะวิศวกรรมสารสนเทศ: มีสาขาวิชาหลักๆ คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
 • คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ: สาขาวิชาหลักประกอบด้วยเศรษฐศาสตร์, การจัดการธุรกิจ, และการบัญชี
 • คณะนิติศาสตร์: มีสาขาวิชานิติศาสตร์และสิทธิ์ทรัพย์สิน
 • คณะการศึกษา: ประกอบด้วยสาขาวิชาการศึกษา, จิตวิทยา, และเทคโนโลยีการศึกษา
 • คณะภาษาต่างประเทศ: มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษารัสเซีย, และภาษาฝรั่งเศส
 • คณะศิลปะและการออกแบบ: มีสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • คณะวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ: มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา: มีสาขาวิชาหลักๆ คือ วิทยาศาสตร์การกีฬา, การฝึกฝนกีฬา, และการรักษาสุขภาพด้วยกีฬา
 • คณะนวัตกรรมและการประกอบการ: ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบการและนวัตกรรม

นี่เป็นเพียงบางส่วนของคณะและสาขาวิชาที่ Capital Normal University มีเท่านั้น มหาวิทยาลัยนี้มีคณะและสถาบันวิจัยมากมายในหลาย ๆ ด้าน และมีโอกาสในการศึกษาและวิจัยที่หลากหลาย การตั้งคณะหลาย ๆ สาขาให้นักศึกษามีโอกาสเลือกและพัฒนาตนเอง

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

Capital Normal University มีคณาจารย์ของที่ยอดเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอก มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 2,503 คน ในจำนวนนี้มีอาจารย์ประจำ 1,680 คน ศาสตราจารย์ 407 คน และรองศาสตราจารย์ 633 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอก 265 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาโท 997 คน อาจารย์เหล่านี้มีประสบการณ์ทางการศึกษาและวิจัยที่หลากหลาย และได้ทำการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างยอดเยี่ยม

คณาจารย์ของของมหาวิทยาลัยนี้ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ วรรณกรรม, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, การศึกษา, และศิลปะ อาจารย์เหล่านี้มีการเข้าร่วมโครงการวิจัยทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ และได้เผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักศึกษา

นอกจากนี้  Capital Normal University ยังได้รับการเยี่ยมชมจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ซึ่งได้เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และให้โอกาสแก่นักศึกษาที่จะได้มีการติดต่อสื่อสารกับนักวิชาการชั้นนำของโลก

โดยรวมแล้ว คณาจารย์ของของ Capital Normal University มีประวัติการศึกษาที่สูงและประสบการณ์ทางวิจัยที่หลากหลาย ซึ่งได้สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน อาจารย์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการฝึกฝนนักศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาสาขาวิชา และการเข้าร่วมบริการสังคม

จำนวนนักศึกษา

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 12,000 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทประมาณ 7,300 คน และนักศึกษาปริญญาเอกประมาณ 1,300 คน ในทุก ๆ ปี  Capital Normal University จะรับนักศึกษาต่างชาติระยะสั้นและระยะยาวประมาณ 2,500 คน มหาวิทยาลัยนี้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เริ่มต้นการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติเป็นอันดับแรกของประเทศ และได้รับรางวัลหลายรายการ มหาวิทยาลัยนี้มีทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์สอนภาษาจีนระหว่างประเทศ และทุนการศึกษาจากรัฐบาลกรุงปักกิ่ง ซึ่งส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถจากทั่วโลกมาศึกษาที่ Capital Normal University

หอสมุด

หอสมุดของ Capital Normal University เป็นศูนย์ข้อมูลวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดมีพื้นที่รวมถึง 24,000 ตารางเมตร ที่นั่งสำหรับอ่าน 2,000 ที่นั่ง และมีจำนวนหนังสือทั้งหมด 2 ล้านเล่ม หอสมุดมีหนังสือที่ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สังคม วรรณกรรม ศิลปะ การศึกษา ประวัติศาสตร์ และปรัชญา นอกจากนี้ หอสมุดยังมีทรัพยากรดิจิทัล เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล ซึ่งให้บริการทรัพยากรวิชาการที่หลากหลายแก่อาจารย์และนักศึกษา

นอกจากนี้ หอสมุดของ Capital Normal University ยังมีความร่วมมือกับหอสมุดและองค์กรข้อมูลหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งให้บริการข้อมูลวิชาการที่กว้างขวางแก่อาจารย์และนักศึกษา และยังมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถทางด้านข้อมูลของอาจารย์และนักศึกษา

โรงอาหาร

Capital Normal University มีโรงอาหารทั้งหมด 5 แห่ง มีเมนูที่หลากหลายและรสชาติดี ราคาเหมาะสม และนักศึกษาทั่วไปพึงพอใจ สภาพแวดล้อมของโรงอาหารสะอาด และมีบริการที่ดี มีเมนูเฉพาะของโรงอาหารที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษา

หอพักนักศึกษาต่างชาติ

Capital Normal University มีหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และมีตัวเลือกในการเข้าพักหลายแบบ หอพักมีอุปกรณ์ เช่น แอร์ ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ ทีวี และห้องน้ำส่วนตัว ภายในหอพักยังมีร้านอาหารจีน ร้านอาหารญี่ปุ่น เกาหลี ร้านกาแฟ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านหนังสือ ห้องซักรีด ห้องครัวสาธารณะ สระว่ายน้ำในร่ม และศูนย์ธุรกิจ

สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียง

ศูนย์การค้า

มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายแห่งใกล้กับ Capital Normal University  เช่น ศูนย์การค้า Golden Resource และศูนย์การค้า Wucaicheng ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาสามารถไปช้อปปิ้ง พักผ่อน และเล่นเกมได้

ร้านอาหาร

มีร้านอาหารหลายแบบในบริเวณใกล้เคียง เช่น ปลาย่าง หม้อไฟ ปิ้งย่าง และฟาสต์ฟู้ด ซึ่งตอบสนองความต้องการของนักศึกษา

การแพทย์

มีโรงพยาบาลหลายแห่งใกล้กับ Capital Normal University  เช่น โรงพยาบาลการบินของปักกิ่ง และโรงพยาบาลของเขตทหารปักกิ่ง ซึ่งให้บริการทางการแพทย์ที่สะดวกสบาย

ความบันเทิง

มีโรงภาพยนตร์ KTV และฟิตเนสหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งให้บริการทางด้านความบันเทิงที่หลากหลาย

การขนส่ง

ถ้าเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน สามารถใช้สาย 10 หรือสาย 6 เพื่อไปยัง Capital Normal University  นอกจากนี้ยังมีรถประจำทางหลายสายที่สามารถไปยัง Capital Normal University ได้ เช่น สาย 118, 300 ภายใน, 300 ภายนอก, 323, 394, 74, 87, 300 ภายใน(เร็ว), 40, 693, 701, 73, และ 77

สถานที่ท่องเที่ยวและสวนในบริเวณใกล้เคียง

มีสวนสาธารณะในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ใกล้กับประตูทางตะวันตกของ Capital Normal University  และตั้งอยู่ที่ถนน Ganyingcun South Street 29 มีรถประจำทางสาย 34 และ 896 ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสวน Yuyuantan, สวน Zizhuyuan, และสวนสัตว์และสถานแสดงสัตว์น้ำของปักกิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและสามารถมาเยี่ยมชมได้

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top