a-level ไม่ได้ดั่งใจ ยังมีคณะที่ใช่รออยู่ที่จีน

Shanghai University of Political Science and Law

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Shanghai University of Political Science and Law หรือ มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ (上海政法学院)

Shanghai University of Political Science and Law หรือ มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ (上海政法学院) ตั้งอยู่ใน Shanghai หรือ มหานครเซี่ยงไฮ้ (上海) เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาในสาขาวิชาทางกฎหมายและการเมือง มีมาตรฐานและคุณภาพสูงในด้านการศึกษาและการวิจัยทางวิชาการแลกเปลี่ยนทั่วโลก

Shanghai University of Political Science and Law ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากมาย เริ่มต้นจากวิทยาลัยการเมืองและกฎหมายเซี่ยงไฮ้ วิทยาลัยกฎหมายขั้นสูงเซี่ยงไฮ้ และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ในปี พ.ศ. 2536 เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และในปี พ.ศ. 2541 เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 รัฐบาลประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ได้อนุมัติให้จัดตั้ง Shanghai University Law School บนพื้นฐานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยถูกโอนย้ายไปสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้เพื่อบริหารจัดการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้

ในปีพ.ศ. 2496 กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งโรงเรียนกฎหมายในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2503 ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการฟื้นฟู “โรงเรียนกฎหมายเซี่ยงไฮ้” และ “โรงเรียนตุลาการเซี่ยงไฮ้” ในปีพ.ศ. 2551 “โรงเรียนกฎหมายเซี่ยงไฮ้” ได้ถูกรวมเข้ากับมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้

วิทยาเขต

Shanghai University of Political Science and Law มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตชิงผู่ (青浦校区) และ วิทยาเขตผู่ถัว (普陀校区) ครอบคลุมพื้นที่ 1,717.76 ไร่

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

วิทยาเขตชิงผู่ ตั้งอยู่ที่เขตชิงผู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย บรรยากาศสวยงาม ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและทันสมัย ได้รับการขนานนามว่า “มหาวิทยาลัยอันร่มรื่นแห่งเชิงเขาเฉอซาน”

วิทยาเขตผู่ถัว ตั้งอยู่ที่เขตผู่ถัว มหานครเซี่ยงไฮ้ มีบทบาทสำคัญในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการสอนภาคปฏิบัติ

เกี่ยวกับบุคลากรและนักศึกษา

Shanghai University of Political Science and Law มุ่งมั่นบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ประกอบไปด้วยคุณธรรมและความรู้ทางกฎหมาย พัฒนาอย่างรอบด้าน มีพื้นฐานที่มั่นคง มีทักษะการปฏิบัติ คิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ระดับโลก

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรรวมกว่า 1,000 คน เป็นคณาจารย์ กว่า 700 คน ในจำนวนนี้เป็นศาสตราจารย์ประมาณ 40% ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือโทประมาณ 95% ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกหรือปริญญาโท 35% ในบรรดาคณาจารย์มีผู้ที่เป็นกรรมการอำนวยการสอนวิชาเอกนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้นำนักวิชาการแห่งชาติ Changjiang Scholar บุคคลสำคัญของเซี่ยงไฮ้ และครูดีเด่นของเซี่ยงไฮ้

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 15,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติรวม 190 คน โดยมาจาก 47 ประเทศ เช่น เยอรมนี สเปน สวิตเซอร์แลนด์ เม็กซิโก รัสเซีย คาซัคสถาน เกาหลีใต้ เป็นต้น

วิทยาลัย สถาบันวิจัย และห้องแลปสำคัญ

Shanghai University of Political Science and Law มุ่งสร้างระบบสาขาวิชาที่ยึดหลักนิติศาสตร์เป็นหลัก ผสมผสานกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วรรณกรรม การศึกษา และศิลปะศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาสาขาวิชาหลัก เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ทฤษฎีลัทธิมากซ์ การบริหารสาธารณะ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณกรรมจีน ภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ การสื่อสารมวลชน จิตวิทยา ละครและภาพยนตร์ ฯลฯ มุ่งมั่นสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยประยุกต์ชั้นนำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้านรัฐศาสตร์และกฎหมาย

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

Shanghai University of Political Science and Law มี 33 สถาบันวิจัย เช่น สถาบันวิจัยสำคัญของเมืองเซี่ยงไฮ้ สถาบันวิจัยด้านตุลาการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของศาลประชาชนสูงสุด เป็นต้น

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

Shanghai University of Political Science and Law มีห้องแลป 35 แห่ง มีฐานการฝึกปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกือบ 200 แห่ง ฐานการฝึกอบรมด้านการศึกษานิติศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นฐานการฝึกอบรมการศึกษาภาคสนามระดับชาติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

Shanghai University of Political Science and Law ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการต่าง ๆ มากมายกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองให้เป็น “สถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลจีน” “สถาบันการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน-อเมริกา” และ “สมาชิกพันธมิตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติ ‘留学中国'”

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

ในปี 2561 ได้ร่วมมือกับ Jindal Global University ประเทศอินเดีย ก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยภาษาจีน” ขึ้นสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ กว่า 100 แห่งทั่วโลก เช่น University of Montreal ประเทศแคนาดา University of Leeds ประเทศอังกฤษ Washington University in St. Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ผลงานและรางวัลสำคัญที่ได้รับ

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

Shanghai University of Political Science and Law ได้รับรางวัลสำคัญมากมาย เช่น

  • รางวัลผลงานการสอนจากกระทรวงยุติธรรม
  • รางวัลผลงานการสอนระดับเมืองเซี่ยงไฮ้
  • รางวัลผลงานดีเด่นด้านปรัชญาและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ของเมืองเซี่ยงไฮ้
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจำลองศาลระดับชาติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 7
  • รางวัลชนะเลิศการประกวด “Zhixing Cup” ด้านการฝึกปฏิบัติทางสังคม ระดับเมืองเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 7
  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “Challenge Cup” ระดับเมืองเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 16

นอกจากนี้ยังมีการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร CSSCI 120 กว่าบทความ

คณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (ปริญญาตรี)

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

คณะที่เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (ปริญญาโท)

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

ห้องสมุด

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

ห้องสมุดของ Shanghai University of Political Science and Law เป็นอาคารที่ทันสมัยและสวยงาม ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวก มีพื้นที่กว้างขวางรวม 15,500 ตารางเมตร มี 3 ชั้น รองรับที่นั่งอ่านหนังสือ 2,200 ที่นั่ง แบ่งเป็น 8 โซนอ่านหนังสือแบบเปิด

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

ห้องสมุดมีหนังสือภาษาจีนและภาษาต่างประเทศประมาณ 700,000 เล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 150,000 เล่ม วารสารภาษาจีนและต่างประเทศ 1,300 ฉบับ หนังสือพิมพ์ 135 ฉบับ ฐานข้อมูลสารสนเทศ 8 ฐาน

แนะนำมหาวิทยาลัยจีน มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Shanghai University of Political Science and Law

ในด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์บริการ เป็นห้องสมุดแห่งแรกในมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่นำระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID 3M มาใช้ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้บริการคืนหนังสืออัจฉริยะ 24 ชั่วโมง และฟังก์ชั่นการบริการอื่น ๆ ที่ล้ำสมัย

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า