conference5uni-HSK-02

อยากเรียนมหาลัยจีนต้องมาดูกัน Huazhong University of Science and Technology มหาลัยแนวหน้าของจีน

เรียนมหาลัยจีน

Huazhong University of Science and Technology ( HUST ) หรือ “ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ” มีชื่อภาษาจีนว่า “ 华中科技大学 ” ตั้งอยู่ที่เมือง Wuhan หรือ อู่ฮั่น ( 武汉 )  เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ( 湖北 ) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและติดอันดับหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงของจีน

เมื่อแรกก่อตั้งใช้ชื่อ “ สถาบันเทคโนโลยีหัวจง ” ซึ่งเกิดจากการควบรวมกันของแผนกวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันการศึกษาในมณฑลหูเป่ย เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ในปีพ.ศ. 2496 และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงในปี พ.ศ. 2531 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการจีน ภายหลังในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ได้ควบรวมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในมณฑลหูเป่ย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ สถาบันการก่อสร้างเมืองอู่ฮั่น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอู่ฮั่น ตามโครงการ Project 211 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 75 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 200 หลักสูตร ปริญญาเอก 139 หลักสูตร และศูนย์วิจัยสำหรับระดับ Post-Doctoral (สูงกว่าปริญญาเอก) 22 แห่ง ปัจจุบันมีคณาจารย์มากกว่า 13,000 ท่าน และมีนักศึกษาจีนทั้งหมดประมาณ 56,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 36,000 คน ระดับปริญญาโทและเอกประมาณ 20,000 คน มีนักศึกษาต่างชาติ 560 คน  ที่นี่มีคณาจารย์มากกว่า 3,700 ในจำนวนนั้นมีศาสตราจารย์ 1,400 กว่าคน รองศาสตราจารย์อีก 1,400 กว่าคน นักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 20 ท่าน สุดยอดอาจารย์ระดับชาติ 9 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสารสนเทศ ( The Department of Electronics and Information Engineering ) แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัย อีกทั้งติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดของจีน

 

วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (Tongji Medical College of HUST) ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 150 แห่งของจีน และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ชั้นสูง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากกระทรวงสาธารณสุขของจีน ก่อตั้งโดยนายแพทย์ Bolon ชาวเยอรมัน ในปี พ.ศ. 2450 และมีการย้ายที่ตั้ง และควบรวมกับสถาบันการศึกษาอื่นหลายครั้ง จนกระทั่งวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง

 

นอกจากนั้นวิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ยังเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะด้านทั้งใน ระดับชาติและระดับมณฑลคือ สาขาวิชาศัลยกรรมทั่วไปและการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนเป็นแห่งแรกในจีน และยังเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมและการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในจีน

ปัจจุบันวิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ มีคณาจารย์มากกว่า 7,500 ท่าน มีนักศึกษาประมาณ 4,400 คน และมีนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 160 คน วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง มีโครงการความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการในต่างประเทศ มากกว่า 40 สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฮ่องกง รวมถึงองค์การอนามัยโลก และกองทุนเด็กขององค์การสหประชาชาติ และยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล Wuhan National Laboratories for Opto-electronics (WNLO) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าห้องปฏิบัติการระดับชาติของจีน นอกจากนี้วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ ยังมีโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย 3 แห่ง และโรงพยาบาลพันธมิตร 6 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง

คณะการจัดการ (School of Management) แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เป็นหนึ่งในคณะชั้นนำของจีน คณะการจัดการร่วมงานกับองค์กรที่สำคัญมากมาย เช่น The Economic Research Organization of Hubei Province และ The National MBA Training Center of Operation Management คณะการจัดการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีคณาจารย์สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์การทำงานสูงมากมาย

ปัจจุบัน คณะการจัดการ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 127 ท่าน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากคณะนี้ 6,287 คน คณะการจัดการเน้นการทำโครงงานวิจัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งโครงงานวิจัยของคณะส่วนใหญ่ ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลจีน นอกจากนี้ คณะการจัดการยังมีความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ  ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น และฮ่องกง เป็นต้น

หอสมุดมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงเกิดจากการควบรวมกิจการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงเก่า และห้องสมุดมหาวิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ และห้องสมุดสถาบันการก่อสร้างเมืองอู่ฮั่น  มีพื้นที่ทั้งหมด  26.88 ไร่ โดยมีวรรณกรรมจำนวน 3.49 ล้านเล่ม ( ชิ้น ) ครอบคลุม 9 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วัฒนธรรม การจัดการ และการแพทย์ มีห้องอ่านหนังสือมากกว่า 40 ห้อง มีที่นั่งอ่านหนังสือรวมกว่า 4,200 ที่นั่ง

สนใจเรียนมหาลัยจีนมาดูกัน หอพักนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง

นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติที่ Friendship Apartment Building ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย มีห้องพักให้นักเรียนเลือกพักทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่และห้องคู่ที่มีห้องน้ำในตัว ( ซึ่งราคาแตกต่างกัน ) เพียบพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในหอพักมีพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องครัว ห้องซักรีด ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น  ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยรักษาความปลอด ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีป้อมตั้งอยู่ประจำภายในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงยังมีสนามกีฬาที่ทันสมัย 3 แห่ง สนามบาสเก็ตบอล 70 แห่ง สนามเทนนิส 14 แห่ง โรงยิมเนเซี่ยม 2 แห่งและศูนย์สันทนาการ 1 แห่ง รวมถึงโรงอาหารและร้านอาหาร 14 แห่ง ศูนย์ การค้า 6 แห่ง สาขาของธนาคาร 6 แห่งและที่ทำการไปรษณีย์ไว้บริการภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

การเดินทางไปมหาวิทยาลัยก็ง่ายดาย สามารถโดยสารประจำทางมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงสาย 1 เลขที่ 101 เลขที่ 18 เลขที่ 327 เลขที่ 340 เลขที่ 513 เลขที่ 518 เลขที่ 536 เลขที่ 591 เลขที่ 702 เลขที่ 703

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดภาคเรียนที่ 1 ( ฤดูใบไม้ร่วง ) ประมาณต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนมกราคมของทุกปีและเปิดภาคเรียนที่ 2 ( ฤดูใบไม้ผลิ ) ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี

คณะและสาขาวิชาที่ครอบคลุม อยากเรียนมหาลัยจีนจะต้องไม่พลาด

สำหรับใครที่สนใจไปเรียนต่อมหาลัยนี้ วันนี้ทาง Jinbu scholarship ได้นำวิทยาลัย สถาบัน คณะของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง มาให้น้อง ๆ ดูกัน

 • วิทยาลัยซอฟต์แวร์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ แห่งที่ 1
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ แห่งที่ 2
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ แห่งที่ 3
 • วิทยาลัยสอนภาษาต่างประเทศ
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งอนาคต
 • สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 • สถาบันกีฬา
 • สถาบันการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
 • สถาบันอนามัยการเจริญพันธุ์
 • สถาบันพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนแห่งประเทศจีนยุโรป
 • สถาบันศึกษาลัทธิมาร์กซ
 • ศูนย์วิจัยแห่งชาติอู่ฮั่นออปโตอิเล็กทรอนิกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์เครื่องกลและวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมพลังงานและพลังงาน
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กองทัพเรือและวิศวกรรมมหาสมุทร
 • คณะวิศวะกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิชาฟิสิกส์
 • คณะไมโครอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติอู่ฮั่น
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะนิติวิทยาศาสตร์
 • คณะปรัชญา
 • คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารสารสนเทศ
 • คณะทัศนศาสตร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • คณะปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
 • คณะวิศวกรรมโยธาและไฮดรอลิค
 • คณะการบินและอวกาศ
 • คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมเคมี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะการจัดการ
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางผังเมือง
 • คณะคณิตศาสตร์และสถิติ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์และการบริหารสุขภาพ
 • คณะสังคมวิทยา
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ใครสนใจเรียนมหาลัยจีนต้องมาดูกัน การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง

ในปี พ.ศ. 2565 การจัดอันดับล่าสุดของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงได้อยู่ในอันดับที่ 11 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีน ( อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับที่ทั้งหมดในปี 2564 ) โดยข้อมูลการจัดอันดับมาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศที่เผยแพร่โดยองค์กรภายนอก เช่น  ” Alumni Association Edition “, ” USNews ” เป็นต้น

อันดับระดับประเทศของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงในช่วงปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย Alumni Association Edition

 • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงจะอยู่ในอันดับที่ 5 ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2564
 • ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงจัดอยู่ในอันดับที่ 7
 • ปี พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงอู่ฮั่นอยู่ในอันดับที่ 12
 • ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงอยู่ในอันดับที่ 11
 • จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ USNews China มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงจะอยู่ในอันดับที่ 10 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2564
 • ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงอยู่ในอันดับที่ 9
 • ปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงอยู่ในอันดับที่ 9
 • ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงอยู่ในอันดับที่ 9

ติดต่อทาง โทรศัพท์

ติดต่อทาง Social media

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และ คุณครูที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ ทุนเรียนต่อจีน สามารถกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ Official ทุนเรียนต่อจีน กับ Jinbu Scholarship เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และ อัปเดตเรื่องทุนเรียนต่อจีนก่อนใคร กดเข้ากลุ่มไลน์มาได้เลย

เรียนต่อจีน

สามารถดูกิจกรรมทั้งหมดของ โรงเรียนได้ที่ : www.jinbu-languages.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า