เรียนต่อจีนต้องรู้ การสอบ HSK กับ HSKK

สมัครสอบHSk

1. การสอบ HSK และ HSKK สำคัญต่อการยื่นทุนเรียนต่อจีนอย่างไร

HSK ย่อมาจาก “Hanyu Shuiping Kaoshi” เป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนที่จัดขึ้นโดย Chinese Test International (CTI) ซึ่งเป็นองค์กรที่วิจัยพัฒนาข้อสอบวัดระดับภาษาจีนของชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน ข้อสอบ HSK มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ทักษะได้แก่การฟัง อ่าน และเขียน โดยแบ่งระดับความยากง่ายของข้อสอบออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้

HSK ระดับ 1 – สามารถเข้าใจ และใช้คำศัพท์และประโยคภาษาจีนอย่างง่าย พร้อมทั้งมีสมรรถนะในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น โดยผู้เรียนจะต้องมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนอยู่ที่ 150 คำขึ้นไป

HSK ระดับ 2 – สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารหัวข้อต่าง ๆ ที่พบบ่อยในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เรียนจะต้องมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนอยู่ที่ 300 คำขึ้นไป

HSK ระดับ 3 – สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน เช่น ใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และด้านอื่น ๆ โดยผู้เรียนจะต้องมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนอยู่ที่ 600 คำขึ้นไป

HSK ระดับ 4 – สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ค่อนข้างซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง และถูกกาลเทศะ โดยผู้เรียนจะต้องมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนอยู่ที่ 1,200 คำขึ้นไป

HSK ระดับ 5 – สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย ประเมิน และแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ค่อนข้างนามธรรม พร้อมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวจีนได้อย่างสะดวกสบาย โดยผู้เรียนจะต้องมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนอยู่ที่ 2,500 คำขึ้นไป

HSK ระดับ 6 – สามารถใช้ภาษาจีนในการเข้าสังคมได้อย่างอิสระ และมีทักษะภาษาจีนใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา โดยผู้เรียนจะต้องมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนอยู่ที่ 5,000 คำขึ้นไป

โดยการสอบ HSK ในแต่ละระดับมีเกณฑ์การสอบผ่านที่แตกต่างกัน ดังนี้

HSK 1 : ผู้สอบต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 120 คะแนนจาก 200 คะแนน

HSK 2 : ผู้สอบต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 120 คะแนนจาก 200 คะแนน

HSK 3 : ผู้สอบต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 180 คะแนนจาก 300 คะแนน

HSK 4 : ผู้สอบต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 180 คะแนนจาก 300 คะแนน

HSK 5 : ผู้สอบต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 180 คะแนนจาก 300 คะแนน

HSK 6 : ผู้สอบต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 180 คะแนนจาก 300 คะแนน

ทั้งนี้ หากน้อง ๆ อยากได้ทุนเรียนต่อจีน ป.ตรี 4 ปี ควรจะต้องทำคะแนน HSK 4 ให้ได้อย่างน้อย 180 คะแนนขึ้นไป ซึ่งยิ่งน้อง ๆ ได้คะแนนสูง ก็จะยิ่งมีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนต่อจีนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ถ้าสมัครโครงการทุน 1+4 จะไม่ต้องสอบ HSK เพราะน้องๆ จะไปเรียนปรับภาษา 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

นอกจากการสอบ HSK แล้ว ทาง “CTI” ยังมีข้อสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถในการพูดภาษาจีนโดยฉพาะอย่าง “HSKK” ซึ่งย่อมาจาก “Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi” ซึ่งเป็นการทดสอบการพูดภาษาจีนของผู้เรียนว่าสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสื่อสาได้ในระดับใด ข้อสอบ HSKK สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

HSKK Basic (ระดับต้น) – สามารถเข้าใจ และใช้ภาษาจีนสนทนาหัวข้อในชีวิตประจำวันทั่วไป

HSKK Intermediate (ระดับกลาง) – สามารถเข้าใจ และใช้ภาษาจีนสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

HSKK Advanced (ระดับสูง) – สามารถเข้าใจ และใช้ภาษาจีนแสดงความคิดเห็นของตนเองในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

2. อัปเดตข้อมูลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่คนยื่นทุนเรียนต่อจีนต้องรู้

ปลายปี 2022 ที่ผ่านมาทาง “CTI (汉考国际)” กำหนดให้จัดสอบ HSK และ HSKK ควบรวมกัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2023 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังมีการปรับราคาค่าสมัคาซอบ โดยรายละเอียดมีดังนี้

ระดับการสอบ

ระดับการสอบ

HSK 3 + HSKK ระดับต้น

1,400

HSK 4 + HSKK ระดับกลาง

1,900

HSK 5 + HSKK ระดับสูง

2,400

HSK 6 + HSKK ระดับสูง

2,800

การปรับรูปแบบการสอบ HSK ให้สอบคู่กับ HSKK นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นทุนเรียนต่อจีนอย่างมาก เพราะหลายมหาวิทยาลัยต่างปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับสมัครทุน จากเดิมใช้เพียงแค่คะแนน HSK ปรับเปลี่ยนเป็นใช้คะแนน HSK และ HSKK ในการพิจารณาทุนเรียนต่อจีน ซึ่งการทำคะแนนในทั้ง 2 ส่วนให้ได้คะแนนสูง ๆ นั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญของผู้ยื่นทุนเรียนต่อจีนอย่างมาก

ศูนย์สอบ HSK Jinbu Langueages

ศูนย์สอบ Jinbu Languages (โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง) ได้จัดตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการวัดระดับภาษาจีน และยื่นทุนเรียนต่อจีน ทาวศูนย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK เพื่อใช้ยื่นมหาวิทยาลัยจีน  และทางโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนภาษาจีนสามารถทราบระดับความรู้ภาษาจีนของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถนำผลสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นทุนเรียนต่อจีน หรือยื่นเพื่อขอใช้ในการพิจารณาเงินเดือนในสถานประกอบการได้ 

ทางศูนย์สอบ Jinbu Languages ได้รับความร่วมมือจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการใช้พื้นที่ในการจัดสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK และ HSKK กับศูนย์สอบ HSK Jinbu Langueages

โดยสามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลการสอบ HSK และ HSKK ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
Webpage: www.jinbu-scholarship.com
Facebook: Jinbu.study.in.china
Line: @jinbu
โทรศัพท์: 095-589-9901 ครูณิชา

แบบฟอร์มสมัครสอบ-hsk&hskk

2.1) กรอกอีเมลให้ถูกต้อง เพื่อรับข่าวสารและเอกสารสำคัญในการเข้าสอบ
2.2) เลือกระดับที่ต้องการสอบ
2.3) เลือกวัน-เวลาที่ต้องการสอบ

แบบฟอร์มสมัครสอบ-hsk&hskk

2.4) กรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ “ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น” เช่น SOMCHAI JAIDEE เป็นต้น
2.5) กรอกชื่อภาษาจีนของตนเอง หากไม่มีชื่อภาษาจีนให้เว้นช่องว่างไว้
2.6) เลือกเอกสารที่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน
2.7) กรอกรหัสบัตรประชาชน/Passport ให้ถูกต้อง
2.8) เลือกเพศตามบัตรประชาชนของตนเอง

แบบฟอร์มสมัครสอบ-hsk&hskk

2.9) กรอกข้อมูลวันเกิดของตนเองให้ถูกต้อง (วัน/เดือน/ปีค.ศ.)
2.10) เลือกรหัสสัญชาติ
2.11) เลือกรหัสภาษาแม่
2.12) กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อ
2.13) เลือกระยะเวลาในการเรียนภาษาจีนตามความเป็นจริง
2.14) เลือกสัญชาติ เพ่าพันธุ์

แบบฟอร์มสมัครสอบ-hsk&hskk

2.14) อัปโหลดรูปภาพของตนเอง โดยรายละเอียดรูปภาพมีดังนี้
– รูปถ่ายขนาดมาตรฐานทางการ โดยผู้สอบจะต้องหันหน้าตรง
– ความละเอียดของรูปถ่ายอยู่ที่ 20KB – 1MB
– รูปถ่ายจะต้องมีพื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน
– ห้ามสวมหมวก ผ้าคลุมผม ที่คาดผม หรือแว่นกันแดด
2.15) เมื่อกรอกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการโอนเงินค่าสมัครสอบตามที่ตนเองเลือก และอัปโหลดใบเสร็จค่าสมัครสอบ เพื่อเป็นการยืนยันการสมัคร หากไม่ได้รับใบเสร็จค่าสมัครสอบ ถือว่าการสมัครสอบยังไม่เสร็จสิ้น

แบบฟอร์มสมัครสอบ-hsk&hskk

2.16) เมื่ออัปโหลดใบเสร็จค่าสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสแกน QR-Code เข้ากลุ่ม Line OpenChat เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่คุมสอบ

ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกวิธีรับใบอนุญาตเข้าห้องสอบได้ดังนี้

3.1) ผู้สมัครสอบเดินทางมารับใบอนุญาตเข้าห้องสอบที่ Jinbu Languages จามจุรีสแควร์ ชั้น 3 พร้อมเรียนรู้วิธีใช้เครื่องบันทึกเสียงสำหรับสอบ HSKK
3.2) ผู้สมัครสอบรับใบอนุญาตเข้าห้องสอบหน้าสนามสอบ

กฎระเบียบทั่วไปของการสอบ HSK และ HSKK ที่ผู้ยื่นทุนเรียนต่อจีนห้ามพลาด

1. เอกสารและสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา

 • บัตรประชาชน
 • ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ
 • ใบอนุญาตเข้าห้องสอบ (หรือสามารถรับหน้าห้องสอบได้)

2. การสอบ HSK

 • ผู้เข้าสอบควรมาถึงบริเวณสนามสอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อทำการยืนยันตัวตนเข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบก่อนสอบพาร์ทการฟัง 
 • เมื่อผู้คุมสอบเปิดเทปเสียงพาร์ทการฟังแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบเด็ดขาด โดยผู้สอบที่มาสายจะเข้าห้องสอบได้อีกครั้งในช่วงฝนกระดาษคำตอบหลังฟังเทปเสียงจบ 5 นาที และเมื่อเริ่มสอบพาร์ทการอ่านแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทั้งสิ้น และจะถือว่า “ขาดสอบ”
 • หากผู้เข้าสอบต้องการเข้าห้องน้ำระหว่างสอบการฟัง จะต้องนำบัตรประชาชนและใบอนุญาตเข้าห้องสอบให้กับผู้คุมสอบ และเดินไปพร้อมกับผู้คุมสอบ “ซึ่งผู้คุมสอบจะไม่เปิดเทปเสียงให้ฟังอีกรอบ”

สิ่งที่สำคัญ

 • กรุณาใช้ “ดินสอ 2B” ในการเขียนคำตอบทุกส่วนเท่านั้น

3. การสอบ HSKK

 • ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเริ่มการสอบพูด และเมื่อผู้คุมสอบเปิดเทปเสียงการสอบพูดแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบในระหว่างการสอบพูด หากต้องการออกจากห้องสอบ จะถือว่า “สละสิทธิ์สอบ”
 • ลำดับขั้นตอนการสอบ HSKK
  1. ผู้สอบแนะนำตัวเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   • 你叫什么名字?คุณชื่อว่าอะไร
   • 你是哪国人?คุณเป็นคนประเทศอะไร
   • 你的序号是多少?เลขลำดับนั่งสอบของคุณคืออะไร  
  2. ส่วนที่ 1 ผู้สอบจะต้องฟังสัญญาณจากเทปเสียง เมื่อได้ยินเสียง “ตี๊ด” จึงจะเริ่มทำการพูด
  3. ช่วงเตรียมตัว ผู้สอบมีเวลา 10 นาทีในการเตรียมตัวตอบคำถามส่วนที่ 2 และ 3 โดยผู้เข้าสอบสามารถใช้ “ดินสอ” เขียนคำตอบของตนเองลงบนกระดาษคำถามได้
  4. ส่วนที่ 2-3 เมื่อหมดเวลาเตรียมตัว จะเริ่มทำการตอบคำถามส่วนที่ 2 และ 3 ทันที โดยเทปเสียงจะพูดเตือนให้ผู้สอบเริ่มตอบคำถามในข้อนั้น ๆ ซึ่งผู้สอบจะต้องตั้งใจฟังสัญญาณจากเทปเสียง

ค่าสมัครสอบและเวลาสอบ

ค่าสมัครสอบ_HSK

วิธีการใช้เครื่องอัดเสียงของศูนย์สอบ Jinbu Languages หรือ ศูนย์สอบสถาบันขงจื่อ จุฬาฯ

วิธีการใช้เครื่องอัดเสียง
วิธีการใช้เครื่องอัดเสียง
วิธีการใช้เครื่องอัดเสียง
วิธีการใช้เครื่องอัดเสียง
วิธีการใช้เครื่องอัดเสียง

วิธีการตรวจผลสอบ

ผู้สอบสามารถตรวจสอบคะแนนสอบของตนเองได้หลังจากวันที่สอบ 20 – 30 วัน โดยผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.chinesetest.cn ใบคะแนนสอบจะได้รับหลังจากประกาศผลสอบอีก 20-30 วัน โดยทาง CTI จะส่งใบคะแนนสอบทั้งหมดมาให้กับศูนย์สอบ Jinbu Languages และผู้สอบสามารถเลือกวิธีรับใบคะแนนสอบได้ดังนี้

 1. เดินทางมารับใบคะแนนสอบที่ Jinbu Languages (จามจุรีสแควร์ชั้น 3) ด้วยตนเอง
 2. แจ้งรับคะแนนสอบผ่านทางไปรษณีย์ โดยผู้สอบจะต้องเสียค่าส่งไปรษณีย์เป็นจำนวน 60 บาท

ต่อต่อทีมงานจิ้นปู้

095-481-8901 : พี่ไทร
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-528-5404 : พี่โอ
091-736-5225 : พี่ออย

แอด LINE Official

ไม่พลาดทุกโอกาส

ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า