เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง! เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ เพื่อได้ทุนดี ๆ เรียนต่อจีน ปี 67 เด็กสายวิทย์สายศิลป์สมัครได้หมด

โครงการคว้าทุน

ปูพื้นฐานภาษาจีนและวิชาการล่วงหน้า พร้อมยื่นสมัครทุนเรียนต่อจีนปี 67 แบบสบายๆ

รู้จักโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมคว้าทุนเรียนต่อจีนปี 67 จะแบ่งเป็น 2 โครงการย่อย

โครงการย่อยที่ 1 สำหรับนักเรียนที่จะเรียนในคณะทั่วไป ที่ไม่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในปีแรก

โครงการย่อยที่ 2 สำหรับนักเรียนที่จะต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในปีแรก

(คณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ในประเทศจีน เป็นต้น)

นอกเหนือจากการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนแล้ว น้องๆจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมและข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้สอบสัมภาษณ์ขอทุนศึกษาต่อประเทศจีนอย่างมาก

รายละเอียดคอร์สเรียน

เนื้อหาสาระของคอร์สเรียนนี้เป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่ภาษาจีนเบื้องต้นไปจนถึงระดับ HSK4    โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนตามมาตรฐานการสอนจีนระดับสากล ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว สอบวัดระดับภาษาจีน HSK4 ผ่านได้อย่างง่ายดาย สามารถสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่จีนได้โดยไม่ต้องเรียนปรับภาษาเพิ่มเติม

สำหรับทักษะการพูดภาษาจีน HSKK ระดับกลาง จะมุ่งเน้นฝึกการฟังและการพูดค่อนข้างมากโดยผู้สอนจะฝึกฝนนักเรียนด้วยการใช้คำศัพท์และประโยคสำหรับการสอบมาฝึกฟังและฝึกพูด จนกว่าผู้เรียนจะสามารถจดจำ ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้งานได้จริง

ดังนั้นหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในคอร์สเรียนนี้แล้วจะสามารถฟังเข้าใจและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนและการใช้ชีวิตที่ประเทศจีน

เนื้อหาสาระของคอร์สเรียนนี้เกี่ยวกับความรู้ของการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และข้อมูลที่นักเรียนควรรู้ก่อนเดินไปทางไปเรียนต่อที่ประเทศจีน โดยเนื้อหาเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อปรับตัวในการใช้ชีวิตที่จีนได้ง่ายขึ้น รวมถึงคลายข้อสงสัยและความกังวลใจเกี่ยวกับการไปเรียนต่อจีนให้นักเรียนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรการเรียนของคอร์สนี้จะแนะนำทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัสและพีชคณิตเชิงเส้นสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ในประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาภาษาจีนเชิงวิชาการและการคิดเชิงตรรกะของนักเรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นสำหรับการเรียนวิชาอื่น ๆ อีกด้วย

 • 5.1 การทดสอบวัดระดับย่อยระหว่างคอร์สเรียนจำนวน 6 ครั้ง
 • 5.2 การทดสอบการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK เสมือนจริงจำนวน 3 ครั้ง

ทำไมต้องมีโครงการนี้

เนื่องจากนโยบายการให้ทุนการศึกษาของประเทศจีน  มีการยกระดับคุณสมบัติของนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปีจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การขอทุนเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยระดับท็อปแต่ละแห่ง มีความต้องการนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนที่ดีและเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น

โครงการนี้สำหรับใคร

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 – 6 ผู้มีความสนใจในการศึกษาต่อที่ประเทศจีนในระดับปริญญาตรี และกำลังจะจบในปี 2567-2568 นี้

เมื่อเข้าโครงการแล้วจะได้อะไร

ได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนล่วงหน้า สามารถสอบผ่าน HSK 4 240 คะแนนขึ้นไปและผ่าน HSKK ระดับกลาง 65 คะแนนขึ้นไป รวมไปถึงทักษะด้านวิชาการและความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อที่ประเทศจีน ตามที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ระดับท็อปของจีนกำหนด เมื่อผ่านตามเกณฑ์การขอทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนแล้ว น้องๆจะมีโอกาสได้เลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่ชอบ พร้อมรับทุนดีๆ มีค่าครองชีพให้อีกมากมาย

อีกทั้งโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาหลังจากเรียนจบคอร์สจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆอีกด้วย

รายละเอียดโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมคว้าทุนเรียนต่อจีนปี 67 มี 2 โครงการย่อย

โครงการย่อยที่ 1 สำหรับนักเรียนที่เรียนในคณะทั่วไป ไม่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในปีแรก

ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ 4 ส่วน รวม 420 ชั่วโมง ได้แก่

 1. คอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐานถึง HSK4
 2. คอร์สเรียนการพูดภาษาจีน HSKK ระดับกลาง
  (คอร์ส 1-2 รวม 400 ชั่วโมง)
 3. คอร์สเรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมสำหรับการเรียนต่อจีน 20 ชั่วโมง
 4. การทดสอบระดับภาษาจีนเพื่อประเมินความก้าวหน้า (รวม 9 ครั้งตลอดโครงการ)

โครงการย่อยที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในปีแรก
(คณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ในประเทศจีน เป็นต้น)
มีการเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของจีน

ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ 5 ส่วน รวม  470 ชั่วโมง ได้แก่

 1. คอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐานถึง HSK4
 2. คอร์สเรียนการพูดภาษาจีน HSKK ระดับกลาง (คอร์ส 1-2 รวม 400 ชั่วโมง)
 3. คอร์สเรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมสำหรับการเรียนต่อจีน 20 ชั่วโมง
 4. คอร์สคณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่จีน 50 ชั่วโมง
 5. การทดสอบระดับภาษาจีนเพื่อประเมินความก้าวหน้า (รวม 9 ครั้งตลอดโครงการ)

สอบถามเรียนต่อจีน

063-193-8008 : พี่ยา
082-953-9901 : พี่แก้ว
095-481-8901 : พี่ไทร
ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีสามย่าน)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า